رنگارنگ

مقام سیدها در تاریخ ایران

نوشته زیر چکیده فارسی رساله ای است به قلم ایرانشناس معروف هلندی ویلم فلور در باره نقش اجتماعی و سیاسی سید‌ها در ایران دوره قاجار طبق منابع اروپائی که در سال ۲۰۱۶ در مجله «مطالعات ایرانی» با این مشخصات منتشر… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش روستاها و شهرهای ایران

  روستاها، نقطه‌های سبز صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش دوم: روستا و شهر از دور که نگاه کنید، روستا‌های ایران… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش زندگی اجتماعی ایرانیان

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش پنجم: زندگی اجتماعی زندگی اجتماعی ایرانیان عصر‌های پیش هر طور بوده، امروز هم (صد سال پیش،… به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش در چهاردیواری ایرانیان

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش هفتم: در چهاردیواری ایرانیان یرانیان خانه‌هایشان را طبق نیازهای مذهبی و عادات و رسومشان می‌سازند…. به خواندن ادامه دهید ›

صد سال پیش زیارت عتبّات و دفن مردگان

صد سال پیش در سرزمین شیر و خورشید از کتاب: زندگی در شرق مسلمان (1911) نوشته: پیر پونافیدن ترجمۀ انتخابی و آزاد: عباس جوادی بخش نهم: زیارت عتبات و دفن مردگان پیش از آنکه به اهمیت زیارت آرامگاه‌های امامان شیعه… به خواندن ادامه دهید ›